بسم رب الشهدا و الصدیقین

با خودش عهد کرده بود تا نیروى دشمن در خاک ایران است برنگردد تهران.

نه مجلس مى رفت، نه شوراى عالى دفاع.

یک روز از تهران زنگ زدند. حاج احمد آقا بود. گفت «به دکتر بگو بیا تهران.»

گفت «عهد کرده با خودش، نمى آد.»

گفت «نه بیاد. امام دلش براى دکتر تنگ شده.»

بهش گفتم. گفت «چشم. همین فردا مى ریم.»

شهید مصطفی چمران