پدرمعزز شهید نومی گلزار : 
کاملا رفتار و اخلاقش نشان می داد که این رفتن، 
بازگشتی نخواهد داشت. کارهای باقی مانده ی خانه اش 
را به سرعت تمام کرده بود؛ برای اینکه بعد از شهادتش 
همسر و فرزندش در رفاه باشند. از همه ی بستگان و 
آشنایانی که می شناخت، رفته و حلالیت گرفته بود.
دو روز قبل از شهادتش با او تماس داشتم که در  آن 
تماس همسر و فرزندش را به من سپرد. البته در آخر 
هم گفت اگر فرصت کردی به آنها سر بزن اما اگر 
هم فرصت نداشتی خودتان را به زحمت نیندازید، 
""من آنها را به خدا سپرده ام و خیالم از بابت آنها راحت است