بسم رب الشهدا و الصدیقین

طبق معمول موقع عملیات کفش هایش را در آورده بود 

و با پای برهنه توی منطقه راه می رفت.

ازش پرسیدم:چرا با پای برهنه راه می ری سید...؟

گفت برای پس گرفته شدن این زمین خون داده شده.این زمین احترام داره

و خون بچه ها رویش ریخته شده،آدم باید با پای برهنه روش راه بره.

خاطرات سردار شهید سید حمید میرافضلی