بسم رب الشهدا و الصدیقین

عبدالحسین به دوستان و خویشان خود کمال مهربانی را داشت و سر زدن به فامیل و دوستان را هرگز فراموش نمی کرد.

همیشه به دیگران اهمیت صله ی رحم را سفارش می کرد.

او در این مورد، دفتری تهیه نموده و آن را زمان بندی و مرتب کرده بود و سعی می کرد صله ی رحم را طبق برنامه، منظم و به طور کامل به جا آورد. 

خاطره ای از شهید عبدالحسین بادروج