بسم رب الشهدا و الصدیقین

همسرش می گفت : «قبل از عقدمان خواب دیدم ، هوا بارانی 

است و من سر مزاری نشسته ام . روی سنگ مزار نوشته شده 

بود ،شهید مصطفی احمدی روشن»

خوابی که خیلی زود تعبیر شد...

خاطرات شهید مصطفی احمدی روشن