بسم رب الشهدا و الصدیقین


تک تیر انداز خودی را صدا زدم،گفتم: اوناهاش،اونجاست،بزنش....

اسلحه اش را برداشت،نشانه گرفت،نفسش را حبس کرد، ولی ناگهان اسلحه اش را پایین آورد!!!!!

لحظه ای بعد دوباره نشانه گرفت و شلیک کرد.

گفتم: چرا بار اول نزدی؟؟

به آرامی گفت:

«آخه داشت آب می خورد»