شهید محمد ابراهیم همت در فرازی از وصیت نامه خود مینویسد:

از همه برادران میخواهم که راه مرا که راهی جز اسلام و امام خمینی نمیباشد ادامه دهند و تا پیروزی کامل مبارزه نمایند.

همیشه با یکدیگر با ملاطفت و مهربانی رفتار نمایید .با دشمنان اسلام و منافقین سرسختانه بجنگید و جهاد نمایید.