شهید حسن آقاسی زاده


متولدسال 1338

در کانادا تحصیل کردند و درسال1361به ایران بازگشتندوبلافاصله درجبهه مشغول به خدمت شدند.

درتاریخ1366/7/28به شهادت رسیدند.

آرامگاه:حرم امام رضا(ع)

صحن آزادی بلوک141 

  دستور نمی داد .. 


نمیخواست به کسی ظلم بشود،داخل خانه تابع نظم بود ، مثلا اگر چای می خواست سعی میکرد خودش بریزد ، به خواهرش دستور نمیداد حتی وقتی هم که بزرگترشده بود ، همین طوربود. سرسفره موقع ناهار با خانمش نشسته بودیم یک مرتبه بلند میشد ، میگفتم :  مادرکجا؟

میگفت : الان بر میگردم.

وقتی بر میگشت دو پیاز در دستش بودو مینشست.

میگفتم : چرا به بقیه نگفتی ؟

میگفت : اشکالی ندارد من بروم بهتراست ، کسی اذیت نمیشود.


راوی مادر شهیدآقاسی زاده